gps-speedsurfing
Results of the day
 
1Max Shytikov19.25

https://www.youtube.com/watch?v=P6oCYPQKzzw

STARBOARD